กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0934848469


นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ


นายศุภชัย ศรีมะเรือง
คนงานทั่วไป


นายบัญชา แผ่นพงษ์
จ้างเหมาบริการ


นายชุมพร แสงจันดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถเก็บขยะ 1)


นายสมชาย ถวนนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถเก็บขยะ 2)


นางสาวนิตยา สาระวัน
จ้างเหมาบริการ