หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายฐานันดร คำเสมอ
ปลัด อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 08-7872-0470


นายสุริยา หงษ์อินทร์
รองปลัด อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 08-7260-4078


นางสาวลัดดาวรรณ์ บัวพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-7343-4039


นายศักดิ์ชัย กาลจักร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 09-5612-2188


นางพรธิดา ทวันเวท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 09-3078-5006


นางสุภาพ สิทธิสอน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 09-5620-6244


นางศิริยุพิน วิริยะสุชน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 08-7652-0325


นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-3484-8469