สำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวลัดดาวรรณ์ บัวพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0973434039


จ.อ.ภัคพงษ์ สุริยะรังษี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
เบอร์โทร : 0865813553


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัญชลี นากรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอานนท์ ตนัยศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นายธนวัฒน์ คำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประวิทย์ สาระวัน
พนักงานขับรถยนต์


นายอนาวิน ศรีทองจันทร์
คนงานทั่วไป(ผช.จนท.ป้องกันฯ)


นายสุนทร รู้แสวง
พนักงานขับรถยนต์


นายอรรถพันธ์ วิรุณพันธ์
คนงานทั่วไป(ผช.จนท.ป้องกันฯ)


นายไพบูลย์ สอางค์จิตร
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวปราณี พันธุระ
แม่บ้าน


นางสาวบุบผา เอ็มรัตน์
จ้างเหมาบริการ


นายสุภัควัฒน์ เวียงจันทร์
จ้างเหมาบริการ


นายอวิสระ สระแก้ว
จ้างเหมาบริการ


นายสุทัศน์ มณีวงษ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจารุวรรณ สมัครไทย
จ้างเหมาบริการ


นายพลวัฒน์ บุญดี
จ้างเหมาบริการ


นายวรานนท์ ชาติภูธร
จ้างเหมาบริการ