กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายศักดิ์ชัย กาลจักร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0956122188


นายธนิตศักดิ์ จรูญทรัพย์วัฒนะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายอดิศักดิ์ บุญสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายค่ำคูณ สาระวัน
คนงานทั่วไป


นางสาวปัทมา รังษี
จ้างเหมาบริการ