กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจินตนา อุตมะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววิราวัลย์ กาละปักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายมงกุฏ บุญเข้ม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนราภรณ์ ธนูศร
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรุ่งทิวา วระเกตุ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายวีระพงษ์ ควรรู้ดี
จ้างเหมาบริการ