ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาโรง หมู่ที่ 7 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง – คลองชลประทาน) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง.... 9 มิ.ย. 65 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส าโรง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายหนูจร แนว น้อย – ดอนปู่ตา) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง... 9 มิ.ย. 65 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง – โรงสีข้าว) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง..... 9 มิ.ย. 65 3
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว-สำโรง 3 มี.ค. 65 36
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 7(สายบ้านนายม้าย-นายโสภา) 1 มี.ค. 65 38
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านคุ้ม พลไว-ชาดโง 1 มี.ค. 65 31
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6(สายจากสี่แยกบ้านนางคูณ-สี่แยกบ้านนางแสวง จันทร์ราช) 1 มี.ค. 65 43
เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบต.คูเมือง) 31 ส.ค. 64 247
เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 17 ส.ค. 64 176
เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 139.00 เมตร 14 ก.ค. 64 164
เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร 14 ก.ค. 64 153
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) /อาคารเรียน (30.22.13.04)อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 เม.ย. 63 262
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33001 สายฟ้าหยาด-ขาม (ช่วงคูเมือง-ขาม) หมู่ที่1,5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 63 202
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33002 สายพลไว-สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 63 192
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7(สายบ้านนายม้าย-นายโสภา) 0 -1957 21