ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คูเมือง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับติดต่อรับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เข้าระบบฯ ตามลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x8zr0n นี้ค่ะ
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 65   View : 22
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564  (ดู 156)
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  (ดู 797)
การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 125)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)  (ดู 133)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)  (ดู 129)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URLเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 128)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 118)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :