องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมอบกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น


ออนไลน์ : 4

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมอบกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  ได้จัดสรรกล่องยังชีพให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  จำนวน  ๘  ราย  และทาง อบต.คูเมืองได้ดำเนินการมอบกล่องยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙- (COVID-๑๙) จำนวน ๘ กล่อง     
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
วันที่ : 1 ตุลาคม 64   View : 17