โครงการ


ออนไลน์ : 16

Gallery :: โครงการ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น.ท่านนายกเหล่ากาชาด  กาชาดจังหวัดยโสธร ท่านนายอำเภอมหาชนะชัย ปกครองอำเภอมหาชนะชัย กิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัย แม่บ้านมหาดไทย สมาร์ทมีตำบล และอบต.คูเมือง  โครงการ " เหล่ากาชาดเยี่ยมเยือน เพื่อนสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตำบลคูเมือง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย  
1.นางหนูกิตร์ ใจเพียร
2 .นายบุญ วระสาร
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสร้างค่านิยมในสังคมตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตวันที่ : 4 มิถุนายน 64   View : 50