คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   30 เม.ย. 64 7
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่น   30 เม.ย. 64 5
คุ่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 64 5
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 64 5
คุ่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 64 3
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   30 เม.ย. 64 3
คุ่มือการปฏิบัติงานและงานสารบรรณ   30 เม.ย. 64 3
คู่มือการจัดทำงบประมาณ   30 เม.ย. 64 3
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   30 เม.ย. 64 1
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   30 เม.ย. 64 0
คู่มือการเลื่อนระดับ   30 เม.ย. 64 0
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 64 0
คู่มือคำสั่งด้านบุคลากร   30 เม.ย. 64 0
คุ่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ)   30 เม.ย. 64 3
คู่มือการปฏิบัติบัติงานตามพระถราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   30 เม.ย. 64 0
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ป่วยเอดส์   30 เม.ย. 64 1
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 64 2
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561   2 ต.ค. 60 11