หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027) (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)   21 เม.ย. 64 18
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 027.1   21 เม.ย. 64 8
การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร 027.1.1   21 เม.ย. 64 8
การบรรจุและแต่งตั้งบคคลากร 027.2.1   21 เม.ย. 64 7
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 027.2.2   21 เม.ย. 64 7
การพัฒนาบุคลากร 027.3.1   21 เม.ย. 64 10
แผนพัฒนาบุคลากร 027.3.2   21 เม.ย. 64 8
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 027.4.1   21 เม.ย. 64 3
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 027.4.2   21 เม.ย. 64 5
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 027.4.3   21 เม.ย. 64 2
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 027.5.1   21 เม.ย. 64 4
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 027.5.2   21 เม.ย. 64 3
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคล   19 เม.ย. 64 8
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   19 เม.ย. 64 7
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน,หมวด ๗ วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย,หมวด ๘ การอุทธรณ์,หมวด ๙ การร้องทุกข์)   19 เม.ย. 64 10
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   19 เม.ย. 64 8