หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
เรื่อง ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565   29 มี.ค. 65 9
เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 47) พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 64 51
เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   1 ธ.ค. 64 43
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   24 ส.ค. 64 214
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)   4 มิ.ย. 64 152
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027) (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)   21 เม.ย. 64 89
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 027.1   21 เม.ย. 64 74
การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร 027.1.1   21 เม.ย. 64 84
การบรรจุและแต่งตั้งบคคลากร 027.2.1   21 เม.ย. 64 80
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 027.2.2   21 เม.ย. 64 84
การพัฒนาบุคลากร 027.3.1   21 เม.ย. 64 92
แผนพัฒนาบุคลากร 027.3.2   21 เม.ย. 64 80
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 027.4.1   21 เม.ย. 64 66
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 027.4.2   21 เม.ย. 64 76
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 027.4.3   21 เม.ย. 64 90
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 027.5.2   21 เม.ย. 64 81
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคล   19 เม.ย. 64 66
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   19 เม.ย. 64 73
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน,หมวด ๗ วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย,หมวด ๘ การอุทธรณ์,หมวด ๙ การร้องทุกข์)   19 เม.ย. 64 71
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   19 เม.ย. 64 75
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 027.5.1   3 ม.ค. 63 76