ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น ให้กับรถอีซูซุ ทะเบียน 81-2468 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 1735 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (สายจากถนนรอบดอนปู่ตา - ถนนสำโรง ป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียน 416-55-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 65
จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค1735 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 65
จ้างเหมาค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 65
จ้างเหมาค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างเหมาสำรวจสัตว์ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
จ้างเหมาค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง - บ้านนายพิบูล ศรีมะเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (สายจากที่ดินนางบังอร บุญเข้ม - ที่ดินนายพรม สุนทรวัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสมศรี ไชยบาล - บ้านนายสวัส ทานะกาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว - สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมือง (สายคูเมือง - โนนหลักเส หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของศพด.บ้านพลไว ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านขาม ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านคูเมือง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านสำโรง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านคุ้ม ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านสำโรง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านคุ้ม ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อรถเข็นชนิดนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 65
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ส่วนกลางทะเบียน 81-2468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 65
เช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว - สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว - สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของศพด.บ้านพลไว ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านคูเมือง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของ ศพด.บ้านขาม ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทาสีบ่อปฎิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างเหมาจัดทำป้าย ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านสำโรง ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านพลไว ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคูเมือง ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคุ้ม ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านขาม ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว - สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนดินบ้านคุ้ม พลไว - ชาดโง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 65
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายม้าย - นายโสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 65