คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 63 3
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย   1 ต.ค. 63 3
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 63 3
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ต.ค. 63 3
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 63 4
การให้บริการเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   1 ต.ค. 63 3
คู่มือการปฎิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ต.ค. 63 3
คู่มือสาหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง   1 ต.ค. 63 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   1 ต.ค. 63 3
ภาษีป้าย   1 ต.ค. 63 4
ภาษีบำรุงท้องที่   1 ต.ค. 63 4
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ต.ค. 63 4