คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   19 พ.ย. 63 59
หลักเกณฑ์และปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   18 พ.ย. 63 65
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 63 117
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย   1 ต.ค. 63 117
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 63 73
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ต.ค. 63 219
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 63 73
การให้บริการเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   1 ต.ค. 63 64
คู่มือการปฎิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ต.ค. 63 77
คู่มือสาหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง   1 ต.ค. 63 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   1 ต.ค. 63 65
ภาษีป้าย   1 ต.ค. 63 70
ภาษีบำรุงท้องที่   1 ต.ค. 63 67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ต.ค. 63 65
คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   6 ม.ค. 63 58